Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest imprezą otwartą - adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej, studentów i dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest:

- zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego (patrz rozdział „Zasady organizacyjne" pkt. 2) poprzez złożenie wypełnionej katy zgłoszenia (do pobrania na stronie www.zamek.szczecin.pl zakładka: Imprezy ARA)

- przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru.

 

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów.

 

 

 1. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:

 • młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

 • dorosłych

 

Repertuar

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo jeden utwór pisany prozą.

Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

 

U W A G A:

 1. Przeglądy środowiskowe powinny odbywać się w każdej jednostce administracyjnej (gmina, miasto-gmina, miasto).

Organizatorami są domy, kluby i ośrodki kultury, natomiast w gminach

nieposiadających tych placówek - placówki oświatowe.

 

 1. Tematykę 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin

wydany przez Zarząd Główny TKT.

 

 

 1. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

 

2. Wykonawca jest solistą.

 

3. Repertuar obejmuje:

- 3 utwory śpiewane

- 1 utwór recytowany.

 

4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach

lub w prasie literackiej;

- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

 

5. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie trzeci z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

 

7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nowa własną interpretację.

 

 

 1. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

- uczestnicy turnieju występują bez podziału na kategorie.

- uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

 

Turniej Teatrów Jednego Aktora jest przeglądem dorobku i osiągnięć wykonawców poszukujących indywidualnych form wypowiedzi artystycznej, będących wyrazem osobistego zaangażowania w istotne problemy współczesności, kontynuowaniem sztuki narodowej, ludowej i regionalnej - łącznie ze zwyczajami, obrzędami, podaniami, klechdami - zawierającymi elementy teatru. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut.

 

 

 1. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

 

Zasady:

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

 2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).

 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

U W A G A:

Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie go w ocenie przez Sąd Konkursowy.

 

Do przeglądu finałowego (wojewódzkiego) jury kwalifikuje: 2 uczestników

z Turnieju Recytatorskiego, 2 z Poezji Śpiewanej, 1 z Teatru Jednego Aktora

i 1 z Turnieju Wywiedzione ze Słowa.

 

 

Komisja wojewódzka kwalifikuje do dalszych etapów Konkursu laureatów poszczególnych Turniejów w liczbie określonej przez ZG TKT regulaminem.

 

Kryteria oceny:

 

 1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

* dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do

możliwości wykonawczych uczestnika),

* interpretacja utworów,

* kultura słowa,

* ogólny wyraz artystyczny.

 

W Turnieju Wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:

* celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku,

elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację,

* kompozycję sceniczną występu.

 

W Turnieju Teatrów Jednego Aktora Sądy Konkursowe uwzględniają również:

* opracowanie dramaturgiczne,

* opracowanie reżyserskie,

* realizację programu (scenografia, muzyka, kompozycja gestu i ruchu

scenicznego).

 

W Turnieju Poezji Śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:

* zgodność muzyki z charakterem wiersza,

* muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

* wartości artystyczne muzyki.

 

 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego - wszystkich uczestników przeglądu.

 

 1. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

 1. Decyzja Sądu jest ostateczna!

 

 1. Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

 

 1. Uczestnicy mają prawo do zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

 

 

Terminy i miejsce eliminacji

 

- powiatowe - wg terminarza

- miejski - Szczecin - 08.03.2014 r. - Zamek Książąt Pomorskich

- Finał Wojewódzki - 25-26.04.2014 r. - Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich

 

Finały Ogólnopolskie:

 • Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze Słowa - Ostrołęka

- Teatr Jednego Aktora - Słupsk

- Poezja Śpiewana - Włocławek

Terminy finałów ogólnopolskich będą podane na stronie www.tkt.art.pl

 

Termin zakończenia przeglądów powiatowych - 2 TYGODNIE PRZED PRZEGLĄDAMI FINAŁOWYMI (do dnia 12.04.2014 r.)

 

U w a g a: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń uczestników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE przez organizatora wojewódzkiego i odsyłane do organizatorów szczebla niższego.

 

Organizator Wojewódzki zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeglądów wojewódzkich.

 

DO POBRANIA:

-karta zgłoszenia (turniej poezji śpiewanej)
-karta zgłoszenia (turniej recytatorski i turniej wywiedzione ze słowa)
-karta zgłoszenia (turniej teatrów jednego aktora)