Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Mały Konkurs Recytatorski

 

Mały Konkurs Recytatorski organizowany będzie do etapu rejonowego (powiatowego) wraz z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Jest jego częścią składową i prowadzony jest do stopnia wojewódzkiego.

 

I

 1. Konkurs jest imprezą otwartą.

 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału

w przeglądzie stopnia najniższego, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru.

 1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwej placówce kulturalno-oświatowej.

 

U W A G A: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez organizatora szczebla wojewódzkiego.

 

4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów.

 1. środowiskowe - w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,

 2. przeglądy dzielnicowe dla miasta Szczecina, gminne dla uczestników z terenu województwa zachodniopomorskiego,

 3. przeglądy powiatowe i miejski dla Szczecina,

 4. przegląd wojewódzki.

 

5. Organizator eliminacji szczebla najniższego ma obowiązek przekazania

instruktorom i osobom zainteresowanym wzór karty zgłoszenia a także

sprawdzenia prawidłowości jej wypełnienia.

Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do Małego Konkursu Recytatorskiego do pobrania na stronie: www.zamek.szczecin.pl zakładka Imprezy ARA.

 

6. Organizator przeglądu powiatowego lub dzielnicowego określa maksymalną ilość wykonawców zakwalifikowanych z eliminacji środowiskowych, gminnych

i miejsko-gminnych.

Z przeglądów dzielnicowych do miejskiego Komisja kwalifikuje taką ilość wykonawców, jaką określi organizator przeglądu miejskiego.

Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie 3 osoby (bez względu na kategorię), a ze szczebla miejskiego (Szczecin) po 3 osoby z każdej kategorii.

 

7. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych

eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

 

 

II

 1. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:

 

kat. I - dzieci klas I - III

kat. II - dzieci klas IV - VI

kat. III - dzieci szkół gimnazjalnych

 1. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I - III, wiersz i prozę dla recytatorów klas IV - VI i gimnazjów.

Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 7 minut.

 

Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

 

III

 1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator eliminacji powoła Komisję

po uzgodnieniu z Zamkiem.

2. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury, reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenia w pracy w ruchu amatorskim.

 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości

wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji - wszystkich uczestników przeglądu.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

 1. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.

 2. Organizatorzy przeglądów wszystkich stopni mają obowiązek przygotowania zajęć metodycznych dla uczestników i instruktorów w czasie trwania przeglądu (m.in. warsztaty, konsultacje).

 3. Warunki organizacyjne określa bezpośredni organizator poszczególnych

eliminacji (np. akredytacja).

 

 

IV

Organizatorzy, miejsca i terminy przeglądów

- przeglądy środowiskowe w szkołach i placówkach kultury na terenie

miasta Szczecina oraz przeglądy miejskie, miejsko-gminne, gminne na terenie całego województwa,

- przeglądy powiatowe (dzielnicowe) - wg terminarza,

- przegląd miejski dla Szczecina - 15.03.2014 r. - Pałac Młodzieży PCE

 • przegląd wojewódzki - 28.-29.03.2014 r. - Zamek Książąt Pomorskich

w Szczecinie

 

UWAGA: W celu stworzenia jak najlepszej organizacji przeglądu wojewódzkiego, protokół wraz z kartami zgłoszeń zakwalifikowanych uczestników należy przesłać do organizatora 2 tygodnie przed terminem przeglądu wojewódzkiego.

 

Do pobrania: