Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH - FOTELE STYLIZOWANE

 

Szczecin, 15.10.2015 r.

A.2013.40.2015.BN

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zamek Książąt Pomorskich w 70-540 Szczecinie ul. Korsarzy 34

NIP 851-020-72-76 tel./fax 91 4348311 / 4347984

e-mail:zamek@zamek.szczecin.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku - foteli stylizowanych, które stanowiły wyposażenie sali Ks. Bogusława X przed  modernizacją  skrzydła północnego Zamku.

Adres strony internetowej Zamku w zakładce BIP, na której zamieszczono ogłoszenie wraz z załącznikiem:

 

1)Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 403 foteli stylizowanych, wyprodukowanych w Polsce (data zakupu przez Zamek 1985 r.) Kupujący zobowiązany jest do zakupu minimum 10 sztuk foteli lub wielokrotność 10 szt. Dopuszcza się możliwość zakupu wszystkich 403 sztuk foteli stylizowanych.

Cena wywoławcza dla:

A) - foteli stylizowanych o nr inw. 808-11201129 - 50,00 zł brutto za 1 sztukę  (ogółem 23 kpl.

 

B) - foteli stylizowanych o nr inw. 808-11201130 - 20,00 zł brutto za 1 sztukę  (ogółem 16 kpl.

plus 1kpl x 13 sztuk)

Istnieje możliwość:

- udostępnienia foteli  w celu dokonania oględzin po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem tel. 91 4348338 lub 601 835 622 . Fotele stylizowane objęte procedurą sprzedaży można  oglądać do dnia 30.10.2015 r.  W godz. od 9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku. Fotele znajdują się w magazynie przy ul. Chmielewskiego 20c w Szczecinie.

 

2.Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie, w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, pokój 206 , II p w terminie do dnia 2.11.2015 r..do godz. 11.00, pisemnej, podpisanej oferty zgodnej z treścią formularza ofertowego - stanowiącego załącznik do ogłoszenia o sprzedaży oraz proponowanej ceny nabycia nie mniejszej niż cena wywoławcza brutto.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie), opisanym w następujący sposób „Oferta na zakup foteli stylizowanych. Nie otwierać przed dniem 02.11.2015 r. do godz. 11.00.

 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości:

- dla foteli z grupy „A" w wysokości 25,00 zł za 10 sztuk foteli lub wielokrotność

- dla foteli z grupy „B" w wysokości 10,00 zł za 10 sztuk foteli lub wielokrotność oraz przy kpl. 13 sztuk

w wysokości 13.00 zł

- w przypadku zakupu wszystkich   403 sztuk foteli w wysokości 748,00 zł

na konto Zamku Książąt Pomorskich nr B.G.K. o/Szczecin  56 11301176 00222047 7820 0001ze wskazaniem „wadium - przetarg na sprzedaż foteli stylizowanych". Wadium musi być wniesione przed upływem terminu tj. do dnia 02.11.2015 r.  do godz. 10.30. Wniesienie wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku Zamku. Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy  przetargu nie wygrają,

- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu02.11.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 w sali konferencyjnej 101.

 

3.Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty według kryterium ceny: za najkorzystniejszą ofertę  uznana się ofertę z najwyższą ceną za 1 sztukę fotela.  W takim tj. w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert nabycia foteli stylizowanych za tę sama cenę, o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje kolejność wpływu ofert.

Oferta/oferty  z proponowaną ceną nabycia w wysokości poniżej ceny wywoławczej jak również oferta złożona po wyznaczonym terminie zostaje odrzucona.

W przypadku jeżeli suma wszystkich ofert złożonych w postępowaniu będzie niższa i nie zapewni sprzedaży całości foteli a zostanie złożona oferta na całość 403 sztuk foteli to wygra oferta zapewniająca sprzedaż całości asortymentu.

 

Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu w formie ogłoszenia na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich. Okres związania ofertą wynosi 7 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamek Książąt Pomorski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz wycofania przedmiotu sprzedaży z przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Igielska

/ - /

Dyrektor

Więcej informacji:

http://bip.zamek-szczecin.top2.pl/?selektor=934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane oferenta                                                                                      .........................................

miejscowość    data

...............................................

Imię i nazwisko/Nazwa

...............................................

...............................................

Adres

 

 

 

 

Oferta na zakup składników majątku Zamku  Książąt Pomorskich

- foteli stylizowanych

Niniejszym składam ofertę na zakup następujących składników majątku:

 

 

 

 

 

Grupy

Nazwa  składnika majątku

ilość pakietów

cena ofertowa brutto

„A"

 

Fotele stylizowane

 

 

 

„B"

 

Fotele stylizowane

 

 

 

„B"

 

fotele stylizowane 1 kpl. 13 szt

 

 

 

„A" + „B"

 

fotele stylizowane 403 szt.

 

403 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................

Podpis