Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Wyjaśnienie dla mediów

Inne propozycje Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp: -

Kiedy:
16-01-2014 -25-02-2014

W związku z ukazaniem się w dniu 13 stycznia 2014 roku artykułu „Lewica bierze się za liczenie kasy" w Kurierze Szczecińskim instytucja kultury Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach sprostowania informuje o  sytuacji finansowej Instytucji.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012r., poz.406 ) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem  wysokości dotacji organizatora.

W każdym roku przy sporządzaniu planu finansowego przeprowadzana jest analiza kosztów i przychodów niezbędna do zaplanowania działalności. Przedstawione Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego poszczególne lata sprawozdawcze mogą wykazywać różnice z uwagi na realizację różnych projektów i imprez zleconych a także koszty remontów bieżących.

W planie finansowym ujmowany jest również koszt planowanej amortyzacji oraz planowany wynik, który ze względu na wysoki koszt amortyzacji jest planowany w wartości ujemnej.

W Zamku Książąt Pomorskich koszt amortyzacji jest wysoki z uwagi na amortyzację dużej ilości i wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

Koszt amortyzacji

(ujęty w planie finansowym)

Wynik finansowy

(ujęty w planie finansowym)

Różnica dla zobrazowania ile wynosiłby wynik finansowy bez kosztu amortyzacji

2009

896 616

-    359 377

537 239

2010

964 356

- 1 144 188

- 179 832

2011

1 353 559

- 1 221 777

131 782

2012

1 380 406

- 1 162 121

218 285

 

Z powyższej tabeli wynika, że gdyby nie koszt amortyzacji wówczas wynik finansowy Zamku byłby dodatni (za wyjątkiem 2010 roku kiedy wykorzystano część zysku z 2009 roku).

Należy podkreślić, iż wynik ujemny uwzgledniający księgowy koszt amortyzacji nie odzwierciedla  sytuacji finansowej instytucji. Analiza kosztów i przychodów prowadzona jest w Zamku w sposób ciągły i na bieżąco; w razie konieczności aktualizowany jest plan finansowy instytucji.

Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym (to znaczy nie pociąga za sobą wydatków  w bieżącym okresie).

Sprawozdanie finansowe Zamku jest co rok poddawane badaniu przez biegłego rewidenta i zatwierdzane przez Zarząd Województwa.

 

Słowa kluczowe: media, sprostowanie, zamek, szczecin

« Powrót do poprzedniej strony