Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

REGULAMIN KONKURSÓW NA SERWISIE FACEBOOK

Inne propozycje Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp:

Kiedy:
05-07-2018 -31-07-2030

REGULAMIN KONKURSÓW NA SERWISIE FACEBOOK

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w każdym organizowanym przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Facebook (dalej: „Konkurs").

1.2.      Konkurs jest organizowany i prowadzony poprzez fanpage Zamku w serwisie Facebook.

1.3.      Organizatorem Konkursu jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin - instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK 1/99/WZ, NIP:851-020-72-76, (dalej: „Zamek" lub „Organizator").

1.4.      Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

1.5.      Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1.      W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

2.1.1.  miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.1.2.  posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.

2.2.      Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

2.3.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.4.      Osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik") po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1 - 3 powyżej, wraz z wykonaniem Zadania określonego w punkcie III poniżej.

 

3. PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY I ZASADY UCZESTNICTWA

3.1.      Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego, określonego wpisem na fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook (dalej: „Fanpage"), w terminie określonym we wpisie (dalej: „Zadanie").

3.2.      Odpowiedź uczestnika Konkursu winna być przesłana Organizatorowi w formie określonej we wpisie na Fanpage'u, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób nie stanowi wykonania Zadania. Uczestnik w odpowiedzi powinien zawrzeć również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora o treści zawartej w pkt 3.5. poniżej. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie zawierające stosownych oświadczeń nie będą brane pod uwagę przez Organizatora przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.

3.3.      Organizator wybiera spośród Uczestników, którzy wykonają Zadanie, zwycięzców Konkursu, których liczba określona jest we wpisie na Fanpage'u. Kryteria wyboru zwycięzców określone są we wpisie na Fanpage'u.

3.4.      Zakazuje się odpowiedzi na Zadanie, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Organizator oświadcza, że Uczestnicy będący autorami takich odpowiedzi zostaną wykluczeni z Konkursu.

3.5.      Przystąpienie do Konkursu (wykonanie Zadania) przez Uczestnika jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika  o następującej treści:

Niniejszym wyrażam zgodę Organizatorowi Konkursu - instytucji Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem jego zwycięzców, w zakresie mojego imienia i nazwiska.

Ponadto wyrażam  zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska wraz z przesłanym przeze mnie utworem na fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook.

Oświadczam również, że zostałem poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu jest Organizator. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania, w każdej chwili, zgody na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych".

3.6.      Dane osobowe, poza dozwolonym zakresem publikacji wynikającym z oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa.

3.7.      Nagrodą w Konkursie jest nagroda określona we wpisie na Fanpage'u o wartości nieprzekraczającej 200 zł.

3.8.      Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

3.9.      W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnik posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych w celu odbioru Nagrody zobowiązany jest okazać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

3.10.   Brak odbioru przez Uczestnika nagrody w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją z odbioru nagrody.

3.11.   Jeżeli wykonanie Zadania polega na przysłaniu utworu, przesyłając ten utwór Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z przesłanego utworu na następujących polach eksploatacji:

3.11.1.   utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego techniką cyfrową,

3.11.2.   wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem utworu lub jego egzemplarzy wytworzonych technikami opisanymi w lit. a powyżej

3.11.3.   rozpowszechniania utworu oraz jej opracowań w sposób inny niż opisany w lit b. powyżej, poprzez, wystawienie, wyświetlenie, eksponowanie na plakatach wielkoformatowych stanowiących formę promocji lub reklamy Organizatora, jego produktów lub usług;

3.11.4.   umieszczanie w Internecie tak aby każdy miał dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

3.11.5.   dokonywania modyfikacji utworu w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w szczególności korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów zdjęcia lub jego całości oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań.

3.12.   Przesyłając utwór Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w utworze i wykorzystywanie go do celów marketingowych oraz dokonywania niezbędnych przeróbek bądź obróbki cyfrowej wizerunku.

3.13.   Licencja do korzystania z przesłanego przez Uczestnika utworu upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w tym w szczególności do udzielania zgody na wykonywanie opracowań utworu.

3.14.   Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania przysłanego przez Uczestnika utworu  z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika

3.15.   Biorąc udział w Konkursie uczestnik zapewnia, że do zamieszczonego utworu posiada pełne i niczym nie ograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie oraz że wizerunek utrwalony w utworze jest jego własnym wizerunkiem lub jest wizerunkiem osoby trzeciej, która udzieliła stosownych zgód i upoważnień na wykorzystanie zdjęcia przez Organizatora zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, a  rozpowszechnianie utworu i utrwalonego na nim wizerunku nie będzie stanowić naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

3.16.   Przesyłanie utworu przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia  o następującej treści: „Potwierdzam, że posiadam wszelkie prawa autorskie do przesłanego przeze mnie utworu, a także że jest on wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bezterminowo zgody na wykorzystanie tego utworu oraz utrwalonego w nim wizerunku zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności w działaniach promocyjno-reklamowych Organizatora".

3.17.   Organizator nabywa wszelkie prawa autorskie, w tym autorskie prawa majątkowe w stosunku do nagrodzonego utworu konkursowego z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi będącego jego autorem. Przeniesienie praw autorskich następuje na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 3.11.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

4.2.      Każdy uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

4.3.      Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z Konkursu w przypadku:

4.3.1.  podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

4.3.2.  udziału w Konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku lub kilku kont poczty elektronicznej

4.3.3.  zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

4.3.4.  udziału w Konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

4.3.5.  używania w odpowiedziach na zadanie konkursowe słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

4.3.6.  posługiwania się przez uczestnika Konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,

4.3.7.  naruszenia w odpowiedzi na Zadanie praw autorskich Organizatora lub osób trzecich.

4.4.      Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania Uczestnika o wykluczeniu w ten sposób,  stosowna informacja zostanie wysłana w drodze prywatnej wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.      Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.

5.2.      Uczestnicy maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych w zakresie określonym niniejszym regulaminem warunkuje możliwość udziału w Konkursie.

5.3.      Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) oraz ustawie z dnia 10 maja 2008 r. o ochronie danych osobowych lub aktów prawnych, które ww. akty prawne zastąpią.

5.4.      Przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Regulaminu, szczegółowe informacje odnośnie przekazania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dostępnej pod następującym adresem www: http://bip.zamek.szczecin.pl/35/71/obowiazek-informacyjny-rodo.html.

 

6. TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

6.1.      Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2.      Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną.

6.3.      Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

6.4.      Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do sposobu funkcjonowania serwisu Facebook w celach konkursowych muszą być skierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.      Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w każdym czasie.

7.2.      Organizator jest uprawniony do zawieszenia Konkursu lub jego zakończenia bez rozstrzygnięcia.

7.3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

7.4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  jako administratora danych osobowych  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści wskazanej w Regulaminie konkursów na portalu Facebook Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Książąt Pomorskich (Polityka Prywatności) dostępna jest pod tym linkiem:

 

http://bip.zamek.szczecin.pl/35/71/obowiazek-informacyjny-rodo.html

 

 

 

Słowa kluczowe: regulamin

« Powrót do poprzedniej strony