Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Menu

Newsletter

Najnowsze wydarzenia bezpośrednio na e-mail?
Zapisz swój adres na listę naszego Newslettera.

zapisz adresusuń adres

Lubinus mniej zanamy

Spotkania i wykłady Wystawy Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wstęp: Ceny biletów: 6 zł normalny, 4 zł ulgowy. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na wystawy. Bilet obowiązuje w dniu zakupu.

Kiedy:
17-04-2019 -02-06-2019

Galeria Przedmiotu (wejście J)

Lubinus mniej zanamy

17.04. - 2.06.2019

 

Wernisaż 16 kwietnia (wtorek) o godz. 17.00. Wstęp wolny.

 

Eilhard Lubinus, żyjący w latach 1565 - 1621, współcześnie znany jest jako twórca zachwycających precyzją i szatą graficzną map Rugii i Księstwa Pomorskiego, wykonanych na zlecenie dworów książęcych w Wołogoszczy i w Szczecinie. Tymczasem jego działalność naukowa, rozwijana na Akademii Rostockiej, koncentrowała się na pracach z zakresu filologii, translatoryki, poezji i teologii. Lubinus jest autorem m.in. edycji krytycznych i komentarzy do poezji satyryków rzymskich (Horacego, Persjusza, Juwenalisa). W 1604 r. wydał ponadto znakomity słownik grecko-łaciński Clavis Graecae linguae (wznowiony po raz ostatni w formie reprintu w 2010), a w latach późniejszych trójjęzyczną grecko-łacińsko-niemiecką edycję Nowego Testamentu (zadedykowaną księciu pomorskiemu Filipowi II),  która stała się sławna dzięki filologicznej solidności i treści przedmowy, zawierającej krytykę ówczesnych metod nauczania łaciny jako sprzecznych z naturą, zatruwających życie uczniom i zniechęcających nauczycieli. Autor opowiadał się za używaniem obrazów i metod traktujących ją jako język żywy. Sugerował stworzenie ilustrowanego podręcznika do nauki języka łacińskiego.

 

Wystawa Lubinus mniej znany ukazuje  postać uczonego w pełniejszym niż dotychczas wymiarze, koncentrując się zarówno na jego osiągnięciach akademickich, jak i pracach kartograficznych. Ekspozycję, złożoną ze zbiorów własnych oraz obiektów udostępnionych z zasobów Archiwum Państwowego w Szczecinie i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, dopełniają prezentowane po raz pierwszy najnowsze nabytki Zamku: mapa Czech Petrusa Kaeriusa z 1642 oraz mapa Azji Henricusa Hondiusa z 1631, dedykowane uczonemu z Rostocku.

 

Partnerzy projektu: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Książnica Pomorska w Szczecinie.

 

 

Seminarium towarzyszące wystawie „Lubinus mniej znany"

27.04.2019 (sobota), godz. 13.00 - 17.15, Galeria Wschodnia (wejście J), wstęp wolny

 

Program

 

13.00                Powitanie gości

 

13.15 - 14.00    Eilhard Lubinus - filolog

dr  Agnieszka  Borysowska,  literaturoznawca,  latynista,  pracownik  naukowy  Książnicy  Pomorskiej w Szczecinie

 

Eilhard Lubinus, współcześnie określany najczęściej mianem kartografa, był przez całe zawodowe życie nauczycielem akademickim, związanym z jedną uczelnią - Akademią Rostocką. Zwyczajem wykładowców swojej epoki publikował także pomoce dydaktyczne do nauki języków klasycznych (greki i łaciny). W okresie sprawowania funkcji profesora teologii (1605-1621) opracował ponadto edycje poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu w trzech językach - greckim, łacińskim i niemieckim. Jak zgodnie uznają badacze, edycje te przyniosły uczonemu sławę nie przez wzgląd na zamieszczoną w nich egzegezę, lecz z uwagi na ich filologiczną precyzję, bowiem nawet w swoich pracach teologicznych pozostał Lubinus przede wszystkim filologiem.

 

14.00 - 14.45    Czy Lubinus był heretykiem  dla swoich luterańskich współbraci?

prof. Piotr Urbański, neolatynista, historyk literatury, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii Klasycznej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Wśród licznych dyscyplin naukowych, jakimi zajmował się Lubinus, była również teologia. Jego najważniejsze dzieło w tym zakresie to Phosphorus, sive de prima causa et natura mali tractatus (Phosphorus, czyli traktat o pierwszej przyczynie i naturze zła), Rostok 1596. Pomimo tego, że dzieło stanowiło polemikę z ujęciem kalwińskim zagadnienia, uczony został pomówiony o kalwinizm i manicheizm przez Alberta Grauera. Swojemu polemiście teolog odpowiedział w następnym dziele. Owa polemika miała znaczenie nie tylko ściśle teologiczne, ale i polityczne. Luteranizm był bowiem jedyną religią, której wyznawanie było w Księstwie Pomorskim legalne, a wszelkie dyskusje teologiczne skierowane było przeciwko nie katolicyzmowi, ale kalwinizmowi. Ten stanowił niebezpieczeństwo również o charakterze politycznym, był bowiem identyfikowany (zwłaszcza nieco później, po roku 1613), jako wyznanie elektora brandenburskiego, który po prawdopodobnym wygaśnięciu dynastii Gryfitów mógłby się stać władcą Pomorza. Referat ma na celu prześledzenie argumentacji Lubinusa i przyczyn, dla których został pomówiony przez swych luterańskich współbraci o herezję.

 

14.45 - 15.15 Przerwa  i poczęstunek

 

15.15 - 16.00 Amicus cartographorum. Mapy dedykowane Lubinusowi

prof. dr hab. Radosław Skrycki , historyk, członek PAN, Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Eilhard Lubinus znany jest przede wszystkim jako autor wielkiej mapy Księstwa Pomorskiego; badacze nowożytnej łaciny i greki mogą go kojarzyć jako komentatora dzieł klasyków rzymskich. Tymczasem postać rostockiego kartografa była znana w największym ośrodku produkcji kartograficznej - Amsterdamie, a swoje mapy dedykowali mu tacy koryfeusze nowożytnej kartografii jak Petrus Kaerius czy Henricus Hondius. Referat ma przybliżyć autorów tych map i ich dzieła poświęcone Eilhardowi Lubinusowi.

 

16.00 -16.15      Podsumowanie i zakończenie seminarium

 

 

16.15 - 17.15     Zwiedzanie wystawy „Lubinus mniej znany"

 

 

Partnerzy wydarzenia: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Książnica Pomorska w Szczecinie

 

GRAFIKA: Portret Eilharda Lubinusa, monogramista CBF, 1618, źródło prywatne archiwum fotograficzne

Słowa kluczowe: wystawa

« Powrót do poprzedniej strony