Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

  Edukacja Artystyczna

  Dział Edukacji Artystycznej propaguje wychowanie do kultury i przez kulturę. Głównym celem procesu edukacji jest przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Realizowany jest poprzez organizację przeglądów i festiwali, warsztatów, spotkań i projektów oraz stałych form zajęć.

  Edukacja artystyczna to szansa wzbogacenia osobowości. Szeroki zakres działań edukacyjnych ułatwiających postrzeganie świata i ludzi za pomocą form przypisanym zmysłom pozwala na aktywizowanie odczuć, wyobraźni, zdolności rozumienia drugiego człowieka oraz empatii, a także ekspresji wyrażania siebie. W konsekwencji udział w tak pojmowanym procesie powinien przygotować człowieka już do najmłodszych lat do szerokiej akceptacji zjawisk artystycznych i społecznych oraz uczyć umiejętności ich wyjaśniania i rozumienia.

   

  W ramach Działu Edukacji Artystycznej prowadzone są:

   

  1. Pracownia Teatralna „Stół"
  2. Fotoklub „Zamek"

   

   

  • Audycje muzyczne   

  edukacja_600


  ------------------------------------------------------------------------------------------  Zamek Książąt Pomorskich zajmuje się organizowaniem działalności amatorskiego ruchu artystycznego w województwie zachodniopomorskim oraz sprawowaniem opieki merytorycznej nad tą działalnością. Do głównych działań w tym zakresie należy:
  • organizacja i koordynacja Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego oraz innych imprez ARA na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  • współpraca z samorządowymi instytucjami upowszechniania kultury przy realizacji eliminacji powiatowych, miejskich i gminnych,
  • współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie animacji i edukacji kulturalnej,
  • organizacja narad informacyjno-szkoleniowych dla kierowników samorządowych instytucji kultury, dokształcanie i doskonalenie kadry instruktorskiej prowadzącej zespoły artystyczne, upowszechnianie osiągnięć zespołów artystycznych,
  • organizacja warsztatów artystycznych w różnych dziedzinach sztuki,
  • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie edukacji artystycznej prowadzonej przez ośrodki kultury w regionie.