Zamek Książąt Pomorskich

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zamek.szczecin.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-09.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.06.22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
– niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane,
– na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących,
– brak odpowiedniego kontrastu tekstu do tła.

Zobowiązujemy się uzupełnić wyżej wymienione braki w miarę możliwości finansowych i technicznych, w możliwie najszybszym terminie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.08.25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych,
 • Można poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • Można korzystać z funkcji powiększania tekstu.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.zamek.szczecin.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.zamek.szczecin.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: zamek@zamek.szczecin.pl lub telefonicznie nr +48 91 434 83 33 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Osobą do kontaktów jest pani Sylwia Bryniarska z Działu Promocji. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie Zamku, budynków i galerii wystawowych

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Stare Miasto. Prowadzą do niego trzy ulice: ul. Korsarzy, ul. Kuśnierska i ul. Grodzka. Przy wejściach od ul. Korsarzy, skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej oraz od zachodniej strony ul. Kuśnierskiej teren jest równy i możliwy do pokonania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu od wschodniej strony ul. Kuśnierskiej istnieje wzniesienie, w związku z czym wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia.

Wejście do Zamku możliwe jest przez trzy bramy – jednej od strony zachodniej (ul. Korsarzy) i dwóch od strony południowej (ul. Kuśnierska i skrzyżowanie ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej). Do Zamku prowadzą również schody na skarpie północnej, obecnie wyłączone z użytkowania.

Istotne informacje:

 • przejście bramne od strony ul. Korsarzy dostępne wyłącznie dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej
 • brama wjazdowa od strony ul. Korsarzy – dostępna wyłącznie dla ruchu kołowego, możliwy wjazd samochodem (za zezwoleniem), bez barier architektonicznych w przejściu bramnym, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
 • główna brama wjazdowa od strony skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej – droga dojazdowa, możliwy wjazd samochodem (za zezwoleniem), nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
 • furtka przy bramie wjazdowej od strony skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej – dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej
 • brama od strony ul. Kuśnierskiej – dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, niewielkie wzniesienie wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
 • schody na skarpie północnej – 82 stopnie, obecnie wyłączone z użytkowania
 • do wewnątrz budynku Zamku można wejść przez wejścia oznaczone symbolami literowymi
 • wejście D – bez barier architektonicznych, tymczasowo niedostępne dla zwiedzających,
 • wejście F – bez barier architektonicznych, tymczasowo niedostępne dla zwiedzających,
 • wejście A – wejście po schodach (6 stopni), bez podjazdu
  wejście J – zejście schodami (8 stopni), bez podjazdu; możliwy zjazd windą do Galerii Przedmiotu (poziom -1) po skorzystaniu z wejścia A
 • dziedzińce zamkowe – bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
 • tarasy: południowy, wschodni i północny są tymczasowo niedostępne dla zwiedzających.
Przejście bramne od ul. Korsarzy

Główna brama wjazdowa od skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej


Brama wejściowa od ul. Kuśnierskiej

Schody na skarpie północnej (obecnie wyłączone z użytkowania)


Wejście D (obecnie niedostępne)


Wejście F (obecnie niedostępne)


Plan sytuacyjny Zamku

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety

Darmowe bilety