44.-45. Pomorskie Spotkania z Diaporamą

44.-45. POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage with resources coming from Culture Promotion Fund – State Special Fund.

 

Projekt jest współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. „44. Pomorskie Spotkania z Diaporamą”.

The project is co-financed from the budget of the West Pomeranian Region as part of a targeted subsidy for the implementation of the task entitled: “44. Pomeranian Meetings with Diaporama.

 

Patronat FIAP (International Federation of Photographic Art) nr. 2022/594

FIAP Patronage (International Federation of Photographic Art) no. 2022/594

 

Patronat Fotoklubu RP nr. 441/2023.

Polish Republic’s Photoclub Association of Authors Patronage no. 441/2023.

 

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizer: The Castle of Pomeranian Dukes in Szczecin

 

44. POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ

17-19 listopada 2023 r.
Sala Kina Zamek

Pomorskie Spotkania z Diaporamą to organizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie już po raz 44. konkurs, na który rokrocznie napływają prace z całego świata. Jedyna międzynarodowa impreza tego typu w Polsce, od kilkudziesięciu lat objęta patronatami Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) oraz Fotoklubu RP.

Przez te lata Szczecin stawał się polską stolicą diaporamy, a publiczność mogła doświadczać niezwykłej sztuki umiejscowionej pomiędzy fotografią a filmem. Ogromny wkład w rozwój tego przedsięwzięcia wnieśli ceniona artystka fotografik Krystyna Łyczywek oraz Leszek Kurpiewski, wieloletni komisarz Spotkań.

Diaporama to utwór cyfrowy, którego granice znajdują się pomiędzy udźwiękowionym pokazem zdjęć a filmem. Nośnikiem obrazu są pojedyncze zdjęcia, które przenikają się z kolejnymi tworząc w ten sposób trzeci – nieistniejący obraz. Dopuszczalne jest wykorzystywanie elementów filmu przy zachowaniu odpowiednich proporcji (casty). Kompozycja poszczególnych zdjęć konstruowana jest w oparciu o scenariusz. Dynamika projekcji – sposób przenikania się obrazów – tworzy integralną całość ze ścieżką dźwiękową. W diaporamie analogowej nośnikiem obrazu były przenikające się na jednym polu obrazowym slajdy. Jednak diaporama przeszła proces zmian technologicznych od udźwiękowionych przezroczy do prac cyfrowych. Współczesna sztuka diaporamy odpowiada wyzwaniom skomputeryzowanego świata.

Diaporamy podejmują wiele zróżnicowanych tematów, np.: przyroda, ekologia, aktualne problemy społeczne związane z klimatem, izolacją z powodu pandemii czy życiem kobiet we współczesnym świecie. Prace najczęściej inspirowane są sztuką i historią cywilizacji.

Organizowany przez Zamek konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• diaporama klasyczna (przenikania nie zawierają elementów ruchu)
• fotokast (dopuszczalny ruch w przenikaniach, dopuszczalne sekwencje filmowe).

44. POMERANIAN MEETINGS WITH “DIAPORAMA”

17-19 November 2023

Pomeranian meetings with “diaporama” – a competition already organized for the 44th time by the Castle of Pomeranian Dukes – each successive year attracting works from all over the world. This is the only international event of this type in Poland which, for tens of years, has been held under the patronage of the International Federation of Photographic Art and Photoclub RP.

Through all these years Szczecin has been becoming The Polish Capital of “diaporama”, therefore the public were able to experience remarkable art set between photography and film. The development of this enterprise was greatly supported and helped by an esteemed photo artist Krystyna Łyczywek and a long-standing commissioner of the meetings – Leszek Kurpiewski.

“Diaporama” is a digital track whose borders are placed between sound photo show and film. The picture carrier are single photos which overlap with the next ones thus creating the third, only momentary picture. It is allowed to use film elements as long as the right proportions are preserved (casts). The composition of single photos is constructed on the basis of the script. The project dynamics – the way pictures overlap – creates an integral whole with the soundtrack. In analogue “diaporama” the carrier of the picture were the slides overlapping on a single picture field. However “diaporama” has gone through a number of technological changes – from sound slides to digital works. Contemporary “diaporama” art successfully meets the challenges of computerized world.

Our events take on various subjects and issues such as: environment, ecology, current social problems connected with climate, isolation as a result of the pandemic or women’s lives in contemporary world. The works are most often inspired by art and the history of civilization.

The competition organized by the Castle of Pomeranian Dukes is held in two categories:
• Classic “diaporama” – overlapping does not contain motion elements
• Photocast – overlapping with motion elements as well as film sequences are allowed.
Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage with resources coming from Culture Promotion Fund – State Special Fund.
FIAP Patronage (International Federation of Photographic Art) no. 2022/594 and the Polish Republic’s Photoclub Association of Authors no. 441/2023.

Organizer: The Castle of Pomeranian Dukes in Szczecin.

 

Prace na konkurs można zgłaszać pod adresem:
dia@zamek.szczecin.pl w terminie do 31 października 2023 r.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

 

The entries for the competition can be submitted to the following email address: dia@zamek.szczecin.pl  by the 31st of October 2023.

Participation in the contest is free of charge.

TERMS AND CONDITIONS

ENTRY FORM

 

PROGRAM

17-19 listopada 2023 r.
Sala Kina Zamek
Bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie Zamku

Pomorskie Spotkania z Diaporamą to organizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie już po raz 44. konkurs, na który rokrocznie napływają prace z całego świata. Jedyna międzynarodowa impreza tego typu w Polsce, od kilkudziesięciu lat objęta patronatami Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) oraz Fotoklubu RP.

Przez te lata Szczecin stawał się polską stolicą diaporamy, a publiczność mogła doświadczać niezwykłej sztuki, umiejscowionej pomiędzy fotografią a filmem. Ogromny wkład w rozwój tego przedsięwzięcia wnieśli ceniona artystka fotografik Krystyna Łyczywek oraz Leszek Kurpiewski, wieloletni komisarz Spotkań.

Diaporama to utwór cyfrowy, którego granice znajdują się pomiędzy udźwiękowionym pokazem zdjęć a filmem. Nośnikiem obrazu są pojedyncze zdjęcia, które przenikają się z kolejnymi tworząc w ten sposób trzeci – nieistniejący obraz. Dopuszczalne jest wykorzystywanie elementów filmu przy zachowaniu odpowiednich proporcji (casty). Kompozycja poszczególnych zdjęć konstruowana jest w oparciu o scenariusz. Dynamika projekcji – sposób przenikania się obrazów – tworzy integralną całość ze ścieżką dźwiękową. W diaporamie analogowej nośnikiem obrazu były przenikające się na jednym polu obrazowym slajdy. Jednak diaporama przeszła proces zmian technologicznych od udźwiękowionych przezroczy do prac cyfrowych. Współczesna sztuka diaporamy odpowiada wyzwaniom skomputeryzowanego świata.

Diaporamy podejmują wiele zróżnicowanych tematów, np.: przyroda, ekologia, aktualne problemy społeczne związane z klimatem, izolacją z powodu pandemii czy życiem kobiet we współczesnym świecie. Prace najczęściej inspirowane są sztuką i historią cywilizacji.

Organizowany przez Zamek konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– diaporama klasyczna (przenikania nie zawierają elementów ruchu)
– fotokast (dopuszczalny ruch w przenikaniach, dopuszczalne sekwencje filmowe).

Program wydarzenia:

17 listopada
godz. 13:00 – Pokazy preselekcyjne z udziałem jury, cz. 1 i cz. 2.
godz. 18:00 – inauguracja 44. Pomorskich Spotkań z Diaporamą i otwarcie wystawy fotograficznej Fotoklubu Zamek „Wieloświaty”
godz. 19:00 – pokaz laureatów poprzednich edycji Pomorskich Spotkań z Diaporamą – spotkanie autorskie z Wiesławem Jaskulskim – diaporamistą, wielkokrotnym laureatem Pomorskich Spotkań z Diaporamą.

18 listopada
godz. 10.00 – plener fotograficzny, dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
godz. 15:00 – pokaz diaporam konkursowych, cz. 1 i cz. 2.
godz. 20:00 – Czy to jeszcze diaporama?
Elżbieta Stütz – (AFIAP) – artysta fotograf, autorka książek i albumów, publicystka
Timm Stütz – (AFIAP, EFIAP) – artysta fotograf, autor książek i albumów, publicysta
Paweł Kula – wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, Pracownia Fotografii Kreacyjnej i Fotomediów, Katedra Fotografii

19 listopada
godz. 16:00 – uroczysta gala, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pokaz nagrodzonych prac

 

***

44th Pomeranian Meetings with “Diaporama” – 17-19 November 2023.

Place: The Castle Cinema

Free entry tickets available at the castle ticket office

Schedule:

17.11.2023
– 1 p.m. – pre-selection show with jury participation part 1 and 2.
– 6 p.m. – Inauguration of the 44th Pomeranian Meetings with “Diaporama” along with opening of the photo exhibition “ Wieloświaty – Multi-worlds” by the Castle Photo-club.
– 7 p.m. – The show of prizewinners from previous editions of Pomeranian Meetings with “Diaporama” – the author session with Wiesław Jaskulski – diaporamist, multiple winner of Pomeranian Meetings with “Diaporama”.

18.11.2023
Outdoor photography
Start: 10.00 a.m. – the courtyard of the Castle of Pomeranian Dukes in Szczecin
– 3 p.m. – the competition “Diaporama” show part 1 and 2.
– 8 p.m. – “Is it still “Diaporama?”
Elżbieta Stutz – (AFIAP) – photo artist, the author of books and albums, publicist
Timm Stütz – (AFIAP) – photo artist, the author of books and albums, publicist
Paweł Kula – a lecturer at The Art Academy in Szczecin, a Creative Photography and Photomedia Studio, Photography Department

19.11.2023
– 4 p.m. – the gala ceremony, announcement of the results of the competition, handing over awards, awarded works show.

 

LAUREACI / WINNERS
PROTOKÓŁ 44. POMORSKICH SPOTKAŃ Z DIAPORAMĄ – lista laureatów
JURY PROTOCOL 44th Pomeranian Meetings with Diaporama

 

KATALOG / CATALOG

 

PLAKAT I PROGRAM / POSTER AND PROGRAM

PROGRAM
FOTORELACJA / PHOTO REPORT

 

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety