Regulamin dystrybucji kroniki Paula Friedeborna

REGULAMIN DYSTRYBUCJI KRONIKI PAULA FRIEDEBORNA

1. Kronika Paula Friedeborna [Kronika, Publikacja] będzie udostępniana przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie [dalej: Zamek] zainteresowanym podmiotom, zgodnie z następującą procedurą:

a) podmiot zainteresowany Kroniką zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail Zamku (zamek@zamek.szczecin.pl) lub pocztą tradycyjną wniosku o udostępnienie Publikacji;

b) Dyrektor Zamku podejmuje decyzję odnośnie udostępnienia Kroniki, w tym w zakresie formy tego udostępnienia (np. użyczenie, darowizna). Informacja o podjętej decyzji jest przekazywana do Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Zamku [dalej: CIKiT];

c) Kronikę wydaje upoważniony pracownik CIKiT i prowadzi rejestr wydanych egzemplarzy, w którym osoba odbierająca umieszcza swoje imię i nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu i potwierdza pisemnie odbiór Publikacji;

d) w przypadku realizowania wniosków spoza Szczecina, przesłanie Kroniki pocztą odbywa się na koszt wnioskodawcy. Potwierdzenie nadania zostaje zachowane jako dokument potwierdzający odbiór Publikacji.

2. Jedna osoba prywatna może wnioskować tylko o jeden egzemplarz Publikacji.

3. Część egzemplarzy Kroniki zostaje do bezpośredniej dyspozycji Dyrektora Zamku.

4. Dane osobowe wnioskodawców będą przetwarzane w celu dystrybucji Kroniki i wypełnienia obowiązków prawnych przez Zamek jako administratora danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety