23-11-2023 do 25-11-2023

Bogusław X, życie i działalność renesansowego księcia na Pomorzu i w Europie

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

ANMELDUNG DER TEILNEHMENDEN BEENDET

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 23 – 25 listopada 2023 r.

Schloss der Pommerschen Herzöge in Szczecin, 23. – 25. November 2023

Konferencja naukowa pt. Bogusław X, życie i działalność renesansowego księcia na Pomorzu i w Europie dla uczestników projektu FMP-004-23 Interreg VI A Kultura i zrównoważona turystyka.

Wissenschaftliche Konferenz mit dem Titel Bogislaw X., Leben und Wirken des Renaissance-Herzogs in Pommern und Europa für Teilnehmende des Projekts FMP-004-23 Interreg VI A Kultur und nachhaltiger Tourismus.

W 2023 roku przypada 500. rocznica śmierci Bogusława X, zwanego Wielkim. Został on zapamiętany jako wybitny polityk i reformator, a przede wszystkim władca, który wprowadził Księstwo Pomorskie w epokę nowożytnych przemian gospodarczych i społecznych.

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy o Pomorzu Zachodnim w okresie panowania Bogusława X, z uwzględnieniem kontekstów historycznych oraz miejsca regionu w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym świecie. Ukazane zostaną powiązania z innymi podmiotami państwowymi i stan wewnętrzny monarchii pomorskiej.

Konferencja będzie prowadzona przez moderatora dr hab. prof. US Pawła Guta, wykłady wygłoszą zaproszeni prelegenci z Polski oraz z Niemiec (będą one tłumaczone symultanicznie).

Im Jahr 2023 begehen wir den 500. Todestag von Bogislaw X., dem Großen. Er gilt als bedeutender Politiker und Reformer, aber vor allem als Herrscher, der das Herzogtum Pommern in eine Ära des modernen wirtschaftlichen und sozialen Wandels führte.

Ziel der Konferenz ist die Bekanntmachung der Forschungsergebnisse zu Westpommern während der Regierungszeit Bogislaws X. sowie des historischen Kontextes, der Stellung der Region im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, ihrer Beziehungen zu anderen Staatsgebilden und des innenpolitischen Zustands der pommerschen Monarchie.

Die Konferenz wird von Dr. habil. Paweł Gut, Professor der Universität Szczecin, moderiert. Die Vorträge werden von eingeladenen Referenten aus Polen und Deutschland gehalten (sowie simultan übersetzt).

 

Rezultatem projektu było wzmocnienie świadomości odnośnie wspólnej kultury i historii poprzez organizację trzydniowej konferencji naukowej „Bogusław X, życie
i działalność renesansowego księcia na Pomorzu i w Europie”.

Das Ergebnis des Projekts war die Stärkung des Bewusstseins für die gemeinsame Kultur und Geschichte durch die Organisation einer dreitägigen akademischen Konferenz zum Thema „Bogislaw X., Leben und Wirken des Renaissance-Herzogs in Pommern und Europa“.

 

Liczba uczestników projektu/ Anzahl der Projektteilnehmer:

Polska/Polen (PL): 36
Niemcy/ Deutschland (DE): 25

 

Dofinansowanie EFRR / EFRE-Zuwendung – 37 736,00 EUR

 

23.11.2023 czwartek / Donnerstag

14:00 Rejestracja uczestników/Anmeldung der Teilnehmer

15:00 Powitanie/ Begrüßung:

Barbara Igielska, Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie / Direktor des Schlosses der Pommerschen Herzöge in Stettin
dr Jana Olschewski, Prezes Komisji Historycznej dla Pomorza / Vorsitzende der Historischen Kommission für Pommern
dr hab. prof. US Agnieszka Szudarek, Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego / Direktorin des Historischen Institutes der Universität Szczecin
dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie / Direktor des Staatsarchivs in Szczecin

Wykład inauguracyjny / Eröffnungsvortrag

15:30 prof. dr hab. Edward Rymar, Bogusław X – perspektywy badań naukowych / Bogislaw X. – Forschungsperspektiven

Od brandenburskiego wasala do cesarskiego księcia. Bogusław X w otoczeniu swoich sąsiadów/ Vom brandenburgischen Lehnsmann zum kaiserlichen Herzog. Boguslaw X. im Kreise seiner Nachbarn

16:00 Prof. Dr. Klaus Neitmann, Władztwo lenne i/lub dziedzictwo: brandenbursko-pomorskie układy w Pyrzycach i Chojnie 1493. Formy i treści książęcej dyplomacji późnego XV wieku / Lehnsherrschaft und/oder Erbeinung: die brandenburgisch-pommerschen Verträge von Pyritz und Königsberg 1493. Formen und Inhalte reichsfürstlicher Diplomatie im späten 15. Jahrhundert

16:30 Dr. Andreas Röpcke, Lata przejścia i zmian: młode lata Henryka V Meklemburskiego (do 1523) / Jahre des Übergangs und der Veränderung: Die ersten Jahre Heinrichs V. von Mecklenburg (bis 1523)

17:00 Przerwa kawowa/ Kaffeepause

17:30 Prof. Dr. Jens E. Olesen, Jan – król Danii / Johann – König von Dänemark

18:00 Prof. Dr. Frank Göse, Elektor Joachim I Brandenburski / Kurfürst Joachim I. von Brandenburg

18:30 Dyskusja/ Diskussion

19:30 Kolacja / Abendessen
Browar pod Zamkiem, ul. Panieńska 12, Szczecin

24.11.2023 piątek / Freitag

Książę Bogusław X i dynastia Gryfitów / Herzog Bogislaw X. und die Greifendynastie

10:00 Dr. Ute Essegern, „Und ginck das Beylager herlich zu“ [Związek był cudowny]. Dynastyczne małżeństwa i polityka rodzinna Bogusława X / „Und ginck das Beylager herlich zu“. Dynastische Eheschließungen und Familienpolitik unter Herzog Bogislaw X. von Pommern

10:30 dr hab. prof. UP Agnieszka Teterycz-Puzio, Anna Jagiellonka i jej działalność w Księstwie Pomorskim / Anna von Polen und ihre Tätigkeit im Herzogtum Pommern

11:00 dr Hubert Wajs, Dokumenty dotyczące kontaktów Bogusława X z Polską w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie / Archivalien zu den Beziehungen Bogislaws X. zu Polen im Bestand des Hauptarchivs Alter Akten in Warschau

11:30 Dyskusja/ Diskussion

12:00 Przerwa kawowa/ Kaffeepause

12:30 – 13:30 dr Radosław Pawlik, dr Kamil Biały, Prezentacja archiwaliów o Bogusławie X z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie / Präsentation der Archivalien zum Herzog Bogislaw X. aus den Beständen des Staatsarchivs in Szczecin

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa / Mittagsessen

15:00 Dr. Gabriele Poggendorf, Pielgrzymka Bogusława X do Jerozolimy / Die Pilgerreise Bogislaws X. nach Jerusalem

15:30 prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski, Jagiellonowie i Gryfici. O dalekosiężnych skutkach związku małżeńskiego Anny Jagiellonki i Bogusława X / Jagiellonen und Greifen. Über die weitreichenden Folgen der Eheschließung von Anna von Polen und Bogislaw X.

16:00 dr Małgorzata Cieśluk, Bogusław X i kronika Jana Bugenhagena / Bogislaw X. und die Chronik von Johann Bugenhagen

16:30 Dyskusja / Diskussion

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa / Kaffeepause

17.30 Koncert muzyki renesansowej / Konzert der Renaissance-Musik

Koncert muzyki renesansowej Muzyczne echa dworu Księcia Bogusława X
Szczecin Vocal Project i Consortium Sedinum

W programie koncertu utwory: Mikołaja z Radomia, Pietro Certona, Adriana Villaerta, Orlando di Lasso, Melchiora Francka, Josquina des Presa, Wacława z Szamotuł oraz anonimowe dzieła z Tabulatury Jana z Lublina.

Konzert mit Renaissance-Musik Musikalischer Nachklang des Hofes von Herzog Bogislaw X.
Szczecin Vocal Project und Consortium Sedinum

Im Konzertprogramm finden Sie Werke von: Nikolaus von Radom, Pietro Certon, Adrian Willaert, Orlando di Lasso, Melchior Franck, Josquin des Préz, Wenzel von Samter und anonyme Werke aus der Tabulatur des Johannes von Lublin.

25.11.2023 sobota / Samstag

Działalność Bogusława X na Pomorzu / Bogislaws X. Wirken in Pommern

09:00 Prof. Dr. Oliver Auge, Z trzech powstało jedno: Bogusław X jako jednowładca Pomorza / Aus drei wird eins: Bogislaw X. als Alleinherrscher in Pommern

09:30 Dr. Ralf-Gunnar Werlich, Tradycja i innowacje w stosowaniu pieczęci i herbu przez Bogusława X / Tradition und Innovation im Siegel- und Wappengebrauch Bogislaws X. an der Wende vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit

10:00 dr hab. Rafał Simiński, Zamki Bogusława X / Die Schlösser von Herzog Bogislaw X.

10:30 Dyskusja / Diskussion

11:00 Przerwa kawowa / Kaffeepause

11:30 Dr. Dirk Schleinert, Stosunki Bogusława X ze Stralsundem i Szczecinem w aspekcie porównawczym / Bogislaws X. Verhältnis zu den Städten Stralsund und Stettin im Vergleich

12:00 dr hab. prof. UW Maciej Ptaszyński, Bogusław X i reformacja w Księstwie Pomorskim / Bogislaw X. und die Reformation im pommerschen Herzogtum

12:30 Dr. Elisabeth Heigl, Uniwersytet w Greifswaldzie w czasach Bogusława X / Die Universität in Greifswald unter Bogislaw X.

13:00 Dr. Nils Jörn, Reformy w sądownictwie pomorskim za czasów Bogusława X / Reformen in der pommerschen Justiz unter Bogislaw X.

13:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji / Diskussion und Zusammenfassung der Konferenz

 

Aktualizacja: 18.11.2023 r.

 

 

FOTORELACJA

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety