Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich

Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Projekt NR RPZP.04.01.00-32-4004/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe

 

Projekt

NR RPZP.04.01.00-32-4004/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie uczestniczy w programie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe realizując projekt „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. Projekt służy ochronie dziedzictwa kulturowego i rozwojowi zasobów kultury.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – kompleksowa przebudowa tarasów, przebudowa elewacji od strony tarasów, pomieszczeń przyziemia pod tarasami południowym i częściowo wschodnim oraz zmiana zagospodarowania skarpy północnej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury tarasów południowego, wschodniego i północnego. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego budynku wraz z podłożem gruntowym oraz odpowiednie wyeksponowanie i podkreślenie zabytkowego charakteru unikalnego obiektu, jakim jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Efektem projektu ma być zwiększenie atrakcyjności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz wzrost wykorzystania potencjału Zamku do prowadzenia działalności kulturalnej. W wyniku realizacji projektu nastąpi zachowanie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego poprzez realizację prac: konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych na terenie i w otoczeniu jednego z najcenniejszych zabytków architektury Pomorza Zachodniego. Inwestycja doprowadzić ma do poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury, jak również do stworzenia dodatkowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej. Przyczyni się do osiągnięcia wymiernych i trwałych korzyści społeczno-kulturalnych poprzez zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu oraz wzrost potencjału turystycznego regionu. Poprawi standardy funkcjonowania instytucji kultury, która pełni rolę kulturotwórczą i rolę ośrodka życia kulturalnego Szczecina. Działania przewidziane projektem służyć będą ochronie i restauracji historycznego obiektu, a w przyszłości podkreślać będą walory historyczne budynku. Ponadto przyczynią się do poprawy dostępności do kluczowej infrastruktury kulturalnej Pomorza Zachodniego, co bezpośrednio wpłynie na poprawę atrakcyjności zasobów kultury regionu.

Czas realizacji projektu

18 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wartość projektu

Wartość całego projektu – 85 mln zł, z czego blisko 31 mln zł na modernizację tarasów to dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe

 

Aktualności i komunikaty prasowe:

Podpisanie umowy – 25.08.2022 r.

Zamek – odkryty fragment muru XIV/XV w. – 01.03.2023 r.

Fragment murów obronnych odkryty – 07.04.2023 r.

Prace związane z odtworzeniem historycznej kolorystyki elewacji – 11.09.2023 r.

Element zamkowej elewacji.

Osada w miejscu Wzgórza Zamkowego – 10.01.2024 r.

Lochy pod Wieżą Więzienną Zamku dostępne dla zwiedzających – 25.03.2024 r.

 

Informacje o projekcie w social mediach:

Facebook

 

Instagram

 

X

Tablice informacyjne: