Informacja Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO], uwzględniając Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV-2 w Polsce, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, Instytucja Kultury Województwa Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa pod nr RIK/1/99/WZ, adres e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl, nr telefonu: +48 91 434 83 11
[dalej: Administrator, Zamek].

 

2. Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych jest dostępny w siedzibie Administratora lub poprzez kontakt e-mail: iod@zamek.szczecin.pl, telefon +48 91 434 83 11.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać w następujących celach:
a. uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i przeglądach artystycznych organizowanych przez Zamek, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”) lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
b. przyjęcia od Pani/Pana oświadczenia o stanie zdrowia w ramach przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID -19, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. d) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej);
c. wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
d. wykonywania umów z podmiotem, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach
z Administratorem, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
e. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w tym: informowania o aktualnej i planowanej działalności Zamku, przekazywania informacji oraz zaproszeń dotyczących organizowanych przez Zamek wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
f. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną, w tym: informowania o aktualnej i planowanej działalności Zamku, przekazywania informacji oraz zaproszeń dotyczących organizowanych przez Zamek wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych, przesyłania Newslettera, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
g. zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i porządku na terenie Zamku na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”).

 

4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora może być obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

 

5. Kategorie odbiorców danych osobowych
a. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Zamkiem
w zakresie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż biletów i produktów Zamku w systemie płatności on-line ( na podstawie umów powierzenia danych osobowych) oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa;
b. W sytuacji konieczności przeprowadzenia identyfikacji Uczestnika wydarzenia, Pani/Pana dane osobowe zawarte w oświadczeniu o stanie zdrowia, zostaną udostępnione służbom Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

6. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Okres przechowywania danych osobowych
a. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą;
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. do momentu jej cofnięcia;
c. w zakresie monitoringu wizyjnego Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami przez właściwe organy władzy publicznej;
d. Pani/Pana dane osobowe zawarte w oświadczeniu o stanie zdrowia będą przechowywane przez Administratora przez okres 14 dni, a następnie zostaną zniszczone.

 

8. Uprawnienia wynikające z RODO
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe, jest zawarty
w Rozdziale III RODO. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:
a. dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 15;
b. sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 16;
c. usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 17;
d. ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 18;
e. przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 20;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
zgodnie z art. 21;
g. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Informacja na temat wymogu podania danych osobowych
a. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit a) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale stanowi warunek uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach;
b. podanie danych osobowych w oświadczeniu o stanie zdrowia jest dobrowolne, ale jego nie wypełnienie uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniu objętym rygorami sanitarnymi Covid-19;
c. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit c) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych spowoduje odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy lub jej wykonania;

d. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit d) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem w kontaktach z Administratorem;
e. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit f) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, natomiast ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem;
f. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. g) powyżej – informujemy, że wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego;

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych
a. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Zamkiem
w zakresie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż biletów i produktów Zamku w systemie płatności on-line ( na podstawie umów powierzenia danych osobowych) oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa;
b. W sytuacji konieczności przeprowadzenia identyfikacji Uczestnika wydarzenia, Pani/Pana dane osobowe zawarte w oświadczeniu o stanie zdrowia, zostaną udostępnione służbom Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

6. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Okres przechowywania danych osobowych
a. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą;
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. do momentu jej cofnięcia;
c. w zakresie monitoringu wizyjnego Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami przez właściwe organy władzy publicznej;
d. Pani/Pana dane osobowe zawarte w oświadczeniu o stanie zdrowia będą przechowywane przez Administratora przez okres 14 dni, a następnie zostaną zniszczone.

 

8. Uprawnienia wynikające z RODO
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe, jest zawarty
w Rozdziale III RODO. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:
a. dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 15;
b. sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 16;
c. usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 17;
d. ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 18;
e. przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 20;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
zgodnie z art. 21;
g. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Informacja na temat wymogu podania danych osobowych
a. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit a) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale stanowi warunek uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach;
b. podanie danych osobowych w oświadczeniu o stanie zdrowia jest dobrowolne, ale jego nie wypełnienie uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniu objętym rygorami sanitarnymi Covid-19;
c. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit c) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych spowoduje odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy lub jej wykonania;

d. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit d) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem w kontaktach z Administratorem;
e. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit f) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, natomiast ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem;
f. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. g) powyżej – informujemy, że wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego;

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.