Informacja Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO], informujemy:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, Instytucja Kultury Województwa Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa pod nr RIK/1/99/WZ, adres e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl,
nr telefonu: +48 91 434 83 11 [dalej: Administrator, Zamek].

2. Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych jest dostępny w siedzibie Zamku lub poprzez kontakt e-mail: iod@zamek.szczecin.pl, telefon +48 91 434 83 11.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać w następujących celach:
a. uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i przeglądach artystycznych organizowanych przez Zamek, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”) lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
b. wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
c. wykonywania umów z podmiotem, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach z Zamkiem, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
d. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w tym: informowania o aktualnej i planowanej działalności Zamku, przekazywania informacji oraz zaproszeń dotyczących organizowanych wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
e. prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną, w tym informowania o aktualnej i planowanej działalności Zamku, przekazywania informacji oraz zaproszeń dotyczących organizowanych wydarzeń, przesyłania Newslettera, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
f. zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i porządku na terenie Zamku poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”).

4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora może być obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Zamkiem w zakresie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż biletów i produktów Zamku w systemie płatności on-line oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych
a. dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub z podmiotem, którego przedstawicielem jest Pani/Pan, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń;
b. dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania, tj. do czasu jej wycofania;
c. w zakresie monitoringu wizyjnego dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami przez organy władzy publicznej.

 

7. Uprawnienia wynikające z RODO
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe, jest zawarty w Rozdziale III RODO. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15;
b. sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16;
c. usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17;
d. ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18;
e. przenoszenia danych osobowych do innego administratora, zgodnie z art. 20;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
h. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Informacja na temat wymogu podania danych osobowych
a. w przypadku uczestnictwa Pani/Pana w wydarzeniach organizowanych przez Zamek, podanie danych osobowych nie jest wymagane ale w sytuacji bezpośredniego udziału w wydarzeniu stanowi warunek uczestnictwa;
b. w przypadku zawarcia lub wykonania umowy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym;
c. podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem;
d. informujemy, że wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.

 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Zamkiem w zakresie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom prowadzącym sprzedaż biletów i produktów Zamku w systemie płatności on-line oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych
a. dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub z podmiotem, którego przedstawicielem jest Pani/Pan, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń;
b. dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania, tj. do czasu jej wycofania;
c. w zakresie monitoringu wizyjnego dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami przez organy władzy publicznej.

 

7. Uprawnienia wynikające z RODO
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe, jest zawarty w Rozdziale III RODO. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15;
b. sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16;
c. usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17;
d. ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18;
e. przenoszenia danych osobowych do innego administratora, zgodnie z art. 20;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
h. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Informacja na temat wymogu podania danych osobowych
a. w przypadku uczestnictwa Pani/Pana w wydarzeniach organizowanych przez Zamek, podanie danych osobowych nie jest wymagane ale w sytuacji bezpośredniego udziału w wydarzeniu stanowi warunek uczestnictwa;
b. w przypadku zawarcia lub wykonania umowy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym;
c. podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem;
d. informujemy, że wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.

 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.