Regulamin Obiektu

I. Regulacje ogólne:
1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zwany dalej Zamkiem jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
2. Administratorem Zamku jest samorządowa instytucja kultury Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie.
3. Na terenie Zamku zainstalowany jest system całodobowego monitoringu wizyjnego rejestrujący wizerunek i zachowanie każdej osoby przekraczającej bramy Zamku. Celem monitoringu jest podniesienie stanu bezpieczeństwa oraz zapobieganie dewastacji i kradzieży. Monitoring prowadzony jest na zasadach określonych w przepisach prawa i nie narusza dóbr osobistych.
4. Informacje dotyczące zwiedzania Zamku znajdują się na stronie internetowej www.zamek.szczecin.pl.

II. Regulacje porządkowe:
1. Bramy Zamku od strony ul. Korsarzy i ul. Kuśnierskiej otwarte są codziennie w godzinach
od 6.00 do 23.00. W zależności od potrzeb Administrator może zmienić godziny otwarcia.
2. W pomieszczeniach i na dziedzińcach Zamku wprowadza się:
– obowiązek przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego zgodnie
z obowiązującymi normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego,
– zakaz przebywania dzieci do lat 12 bez opieki dorosłych,
– zakaz wnoszenia broni, petard, rac, materiałów toksycznych i wybuchowych oraz przedmiotów i środków mogących zagrażać zdrowiu i życiu,
– zakaz pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów bez dozoru,
– zakaz przebywania osób nieuprawnionych na scenie, zapleczu scenicznym oraz przy pulpicie akustyka,
– zakaz spożywania alkoholu z wyjątkiem punktów gastronomicznych,
– zakaz fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych bez zgody Administratora.
3. Dodatkowo w pomieszczeniach Zamku wprowadza się:
– zakaz palenia tytoniu i e-papierosów,
– zakaz wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa asystującego
z certyfikatem).
4. Dodatkowo na dziedzińcach Zamku wprowadza się:
– zakaz pozostawiania rowerów w miejscach niewyznaczonych,
– zakaz poruszania się na rowerach,
– zakaz palenia tytoniu i e-papierosów w miejscach niewyznaczonych,
– zakaz wprowadzania zwierząt bez uwięzi,
5. Zgody Administratora wymaga:
– wjazd samochodów, motocykli i motorowerów,
– prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej,
– organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, charytatywnych i protestacyjnych,
– prezentowanie transparentów, symboli i emblematów,
– wykonywanie oraz wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku w celach innych niż prywatne.

III. Regulacje końcowe:
1. Zwiedzający zobowiązani są stosować polecenia Administratora również w sprawach
nie objętych niniejszym Regulaminem.
2. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjęte normy zachowania i bezpieczeństwa w miejscach publicznych mogą być wezwane do opuszczenia Zamku.
3. Pojazdy, które bez zgody Administratora znajdują się na dziedzińcach mogą zostać bez uprzedzenia usunięte przez odpowiednie służby na koszt właściciela pojazdu.
4. Wejście na teren Zamku oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.