Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze/Informacje o projekcie

Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze

Informacje o projekcie

 

Główną ideą projektu jest poszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami kultury – Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Dominikanerkloster in Prenzlau w zakresie transferu wiedzy o regionie Pomorza i Marchii Wkrzańskiej, o przeszłości Szczecina, działań naukowych oraz wymiany kulturowej i społecznej. Pomimo bliskości geograficznej oraz wielu wspólnych mianowników historycznych i kulturowych historia, dziedzictwo kulturowe, zwyczaje i tradycje sąsiada są wielu mieszkańcom, a nawet pasjonatom historii wciąż nieznane. Poprzez wspólną organizację i realizację działań cząstkowych projekt „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze” odpowiada na wyzwania związane z barierami językowymi oraz zróżnicowanymi strukturami instytucji kultury i środowisk naukowych, które ograniczają swobodny dostęp do wiedzy na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego Euroregionu Pomerania.

Promocja wiedzy na temat historii sąsiada wśród lokalnej społeczności, budowanie pomostów pomiędzy przeszłością a teraźniejszością będą możliwe dzięki bezpośrednim produktom projektu. Konferencje naukowe oraz jarmarki klasztorne w Szczecinie i Prenzlau umożliwią wymianę doświadczeń zarówno pomiędzy lokalnymi środowiskami naukowym, jak i mieszkańcami regionu wsparcia. Planowane tłumaczenia i publikacja tekstów historycznych (Kronika Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Starego Szczecina na Pomorzu” z 1613 roku, broszury naukowe Dominikanerkloster in Prenzlau) pozwolą na dotarcie do szerszego grona odbiorców zainteresowanych historycznym Pomorzem, także tych mieszkających poza granicami Euroregionu Pomerania. Darmowy kolportaż wydawnictw opublikowanych w wyniku projektu oraz udostępnienie ich w bibliotekach publicznych sprawi, że rezultaty projektu będą oddziaływać nawet po jego ukończeniu.

Celem projektu jest przełamanie zidentyfikowanych barier i umożliwienie swobodniejszego transferu wiedzy, pogłębiając współpracę pomiędzy partnerami projektu i polsko-niemieckimi środowiskami naukowymi. Inicjowanie wspólnych badań nad historią miast polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego umożliwi tworzenie spójnej wizji historii, budowanie wspólnej marki Euroregionu Pomerania jako regionu kultury, a także umocni identyfikację kulturową z regionem. Współpraca instytucji kultury oraz szerzenie wiedzy na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego sąsiada wśród lokalnej społeczności wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców obszaru wsparcia, zainteresowanych historią Pomorza i Marchii Wkrzańskiej. Elementem wyróżniającym projekt jest jego szeroka atrakcyjność dla różnych grup społecznych i demograficznych.

Projekt „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze” zakłada ścisłą współpracę Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i Klasztoru Dominikanów w Prenzlau na każdym etapie przygotowania i prowadzenia działań, ułatwiając w ten sposób wzajemne zrozumienie, a także tworzenie i dalsze rozwijanie sieci porozumień pomiędzy instytucjami kultury i środowiskami naukowymi, które pozwolą na prowadzenie dalszych badań nad przeszłością i dziedzictwem kulturowym Szczecina, Pomorza, Marchii Wkrzańskiej oraz pogłębienie kanału przepływu wiedzy. Zaplanowane działania przyniosą korzyści instytucjom partnerskim pozwalając im na promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu oraz budowanie marki obszaru wsparcia jako regionu kultury.

Korzyści wynikające z projektu obejmą swym oddziaływaniem nie tylko instytucje partnerskie i środowiska naukowe, ale także mieszkańców Szczecina, Prenzlau i całego Euroregionu Pomerania.

 

Miejsce

Bilety