05-09-2023 do 31-10-2023

44. Pomorskie Spotkania z Diaporamą KONKURS

44. POMERANIAN MEETINGS WITH “DIAPORAMA”

17-19 November 2023

Pomeranian meetings with “diaporama” – a competition already organized for the 44th time by the Castle of Pomeranian Dukes – each successive year attracting works from all over the world. This is the only international event of this type in Poland which, for tens of years, has been held under the patronage of the International Federation of Photographic Art and Photoclub RP.

Through all these years Szczecin has been becoming The Polish Capital of “diaporama”, therefore the public were able to experience remarkable art set between photography and film. The development of this enterprise was greatly supported and helped by an esteemed photo artist Krystyna Łyczywek and a long-standing commissioner of the meetings – Leszek Kurpiewski.

“Diaporama” is a digital track whose borders are placed between sound photo show and film. The picture carrier are single photos which overlap with the next ones thus creating the third, only momentary picture. It is allowed to use film elements as long as the right proportions are preserved (casts). The composition of single photos is constructed on the basis of the script. The project dynamics – the way pictures overlap – creates an integral whole with the soundtrack. In analogue “diaporama” the carrier of the picture were the slides overlapping on a single picture field. However “diaporama” has gone through a number of technological changes – from sound slides to digital works. Contemporary “diaporama” art successfully meets the challenges of computerized world.

Our events take on various subjects and issues such as: environment, ecology, current social problems connected with climate, isolation as a result of the pandemic or women’s lives in contemporary world. The works are most often inspired by art and the history of civilization.

The competition organized by the Castle of Pomeranian Dukes is held in two categories:

  • Classic “diaporama” – overlapping does not contain motion elements
  • Photocast – overlapping with motion elements as well as film sequences are allowed.

The entries for the competition can be submitted to the following email address: dia@zamek.szczecin.pl  by the 31st of October 2023.

Participation in the contest is free of charge.

TERMS AND CONDITIONS

ENTRY FORM

Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage with resources coming from Culture Promotion Fund – State Special Fund.

FIAP Patronage (International Federation of Photographic Art) no. 2022/594 and the Polish Republic’s Photoclub Association of Authors no. 441/2023.

Organizer: The Castle of Pomeranian Dukes in Szczecin.

44. POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ

17-19 listopada 2023 r.
Sala Kina Zamek
Bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie Zamku

Pomorskie Spotkania z Diaporamą to organizowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie już po raz 44. konkurs, na który rokrocznie napływają prace z całego świata. Jedyna międzynarodowa impreza tego typu w Polsce, od kilkudziesięciu lat objęta patronatami Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) oraz Fotoklubu RP.

Przez te lata Szczecin stawał się polską stolicą diaporamy, a publiczność mogła doświadczać niezwykłej sztuki umiejscowionej pomiędzy fotografią a filmem. Ogromny wkład w rozwój tego przedsięwzięcia wnieśli ceniona artystka fotografik Krystyna Łyczywek oraz Leszek Kurpiewski, wieloletni komisarz Spotkań.

Diaporama to utwór cyfrowy, którego granice znajdują się pomiędzy udźwiękowionym pokazem zdjęć a filmem. Nośnikiem obrazu są pojedyncze zdjęcia, które przenikają się z kolejnymi tworząc w ten sposób trzeci – nieistniejący obraz. Dopuszczalne jest wykorzystywanie elementów filmu przy zachowaniu odpowiednich proporcji (casty). Kompozycja poszczególnych zdjęć konstruowana jest w oparciu o scenariusz. Dynamika projekcji – sposób przenikania się obrazów – tworzy integralną całość ze ścieżką dźwiękową. W diaporamie analogowej nośnikiem obrazu były przenikające się na jednym polu obrazowym slajdy. Jednak diaporama przeszła proces zmian technologicznych od udźwiękowionych przezroczy do prac cyfrowych. Współczesna sztuka diaporamy odpowiada wyzwaniom skomputeryzowanego świata.

Diaporamy podejmują wiele zróżnicowanych tematów, np.: przyroda, ekologia, aktualne problemy społeczne związane z klimatem, izolacją z powodu pandemii czy życiem kobiet we współczesnym świecie. Prace najczęściej inspirowane są sztuką i historią cywilizacji.

Organizowany przez Zamek konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • diaporama klasyczna (przenikania nie zawierają elementów ruchu)
  • fotokast (dopuszczalny ruch w przenikaniach, dopuszczalne sekwencje filmowe).

Prace na konkurs można zgłaszać pod adresem:
dia@zamek.szczecin.pl w terminie do 31 października 2023 r.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Patronat FIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej) nr 2022/594 oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej nr 441/2023.

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Miejsce: Kino Zamek

Miejsce

Kino Zamek

Bilety