23-11-2023 do 25-11-2023

Konferencja naukowa, 23-25 listopada 2023 r.

Konferencja naukowa “Bogusław X, życie i działalność renesansowego księcia na Pomorzu i w Europie” 23-25 listopada 2023 r.

Zakończyła się konferencja naukowa o Bogusławie X z udziałem badaczy z Polski i Niemiec. To była duża dawka wiedzy na temat historii i stanu badań dziejów Pomorza Zachodniego, a przede wszystkim wiedzy o wybitnym Gryficie księciu Bogusławie X. Konferencja była zwieńczeniem transgranicznego projektu z programu Interreg VIA realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z Partnerami – Komisją Historyczną dla Pomorza, Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowym w Szczecinie, których przedstawiciele licznie uczestniczyli w spotkaniu.

W konferencji wzięli udział badacze z Polski i Niemiec, ale także miłośnicy historii z obu krajów, np. przewodnicy, autorzy książek, których miejscem akcji jest Pomorze Zachodnie czy twórcy nowych szlaków turystycznych.

To były trzy intensywne dni spotkań. W czwartek, 23 listopada uczestnicy wysłuchali wykładów na temat Bogusława X w otoczeniu sąsiadów (m.in. przybliżona została postać Henryka V Meklemburskiego oraz Elektora Joachima I Brandenburskiego), a także drogi Bogusława X od brandenburskiego wasala do cesarskiego księcia (szczegóły w poprzednim poście).

W piątek, 24 listopada mowa była o księciu Bogusławie X i dynastii Gryfitów, a także o małżeństwie księcia z Anną Jagiellonką i jego słynnej pielgrzymce do Jerozolimy. Tego dnia wykłady wygłosili: Dr. Ute Essegern, Dr hab. prof. UP Agnieszka Teterycz-Puzio, Dr Hubert Wajs, Dr. Gabriele Poggendorf, Prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski, Dr Małgorzata Cieśluk. W programie znalazła się również wystawa archiwaliów o Bogusławie X z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, a także wystawa zamkowych publikacji historycznych.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zwiedzić zamek i jego wystawy oraz poznać fascynującą historię zabytku. A na zakończenie dnia – wysłuchać koncertu muzyki renesansowej „Muzyczne echa dworu Księcia Bogusława X” w wykonaniu Szczecin Vocal Project i Consortium Sedinum.

W sobotę, 25 listopada, prelegenci skupili się głównie na działalności Bogusława X na Pomorzu. Tego dnia swoje wykłady wygłosili Prof. Dr. Oliver Auge, Dr. Ralf-Gunnar Werlich, Dr hab. Rafał Simiński, Dr. Dirk Schleinert, Dr hab. prof. UW Maciej Ptaszyński, Dr. Elisabeth Heigl i Dr. Nils Jörn.

Konferencja była międzynarodowym przedsięwzięciem, a prezentacje odbywały się zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Słuchaczom zapewniono tłumaczenie symultaniczne, a dwoje dodatkowych tłumaczy pomagało w rozmowach kuluarowych.

Każdy blok tematyczny kończyła ożywiona, długa dyskusja.

Bardzo ciekawe spotkanie, najciekawsze postulaty co do dalszych badań – ocenił po spotkaniu prof. Waldemar Chorążyczewski z UMK w Toruniu. – Każdy z nas zna jakiś fragment, a tu mogliśmy skonfrontować nasze poglądy.

Dr Dirk Schleinert z Archiwum Miejskiego w Stralsundzie skomentował: – Różne dziedziny badań spotkały się w jednym miejscu i ta wymiana myśli pomiędzy polskimi i niemieckimi kolegami była niezwykle interesująca. Zbyt rzadko to następuje, a szczególnie tu na Pomorzu jest to istotne. Mamy przecież wspólne dziedzictwo kulturowe, którego personifikacją są właśnie książęta pomorscy.

Moderator konferencji prof. Paweł Gut ze Szczecina podkreślił, że szczególnie cennym efektem konferencji są nowe wskazania do wspólnych badań.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za podzielenie się swoją wiedzą, uczestnikom za zaangażowanie, a moderatorowi za sprawne przeprowadzenie konferencji. Serdeczne podziękowania dla partnerów projektu za współpracę.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu FMP-004-23 Interreg VI A Kultura i zrównoważona turystyka w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

 

***

 

Wissenschaftliche Konferenz „Bogislaw X., Leben und Wirken des Renaissance-Herzogs in Pommern und Europa“ – 23.-25. November 2023

Die wissenschaftliche Konferenz über das Leben und Wirken von Bogislaw X., an der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Polen und Deutschland teilnahmen, ist zu Ende gegangen. Sie brachte eine große Portion Wissen über die Geschichte und den Stand der Forschung zur Geschichte Westpommerns mit. Die Konferenz war der Höhepunkt des grenzüberschreitenden Projekts im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg VIA, das das Schloss der Pommerschen Herzöge mit seinen Partnern – der Historischen Kommission für Pommern, dem Historischen Institut der Universität Szczecin und dem Staatsarchiv Szczecin – durchgeführt hat, deren Vertreter in großer Zahl vertreten waren.

An der Konferenz nahmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Polen und Deutschland teil, aber auch Geschichtsinteressierte aus beiden Ländern, z. B. Fremdenführer, Autoren von Büchern, deren Handlung sich in Westpommern abspielt, oder Initiatoren von neuen touristischen Routen.

Es waren drei intensive Tage voller Begegnungen. Am Donnerstag, den 23. November, hörten die Teilnehmer Vorträge über Bogislaw X. im Kreise seiner Nachbarn (u.a. wurden Heinrich V. von Mecklenburg und Kurfürst Joachim I. von Brandenburg näher vorgestellt), sowie über den Weg Bogislaws X. vom brandenburgischen Lehnsmann zum kaiserlichen Herzog.

Am Freitag, den 24. November, standen der Herzog Bogislaw X. und die Greifendynastie, die Ehe des Herzogs mit Anna von Polen sowie seine berühmte Pilgerreise nach Jerusalem auf dem Programm. An diesem Tag wurden Vorträge von Dr. Ute Essegern, Dr. Prof. UP Agnieszka Teterycz-Puzio, Dr. Hubert Wajs, Dr. Gabriele Poggendorf, Prof. Waldemar Chorążyczewski und Dr. Małgorzata Cieśluk gehalten. Das Programm umfasste auch eine Ausstellung von Archivmaterial über Bogislaw X. aus den Beständen des Staatsarchivs in Szczecin sowie eine Ausstellung von Publikationen des Schlosses zur Geschichte Pommerns. Die Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, das Schloss und seine Ausstellungen zu besichtigen und etwas über die faszinierende Geschichte des Bauwerks zu erfahren. Und zum Abschluss des Tages gab es ein Konzert „Musikalischer Nachklang des Hofes von Herzog Bogislaw X.“, das vom Szczecin Vocal Project und dem Consortium Sedinum aufgeführt wurde.

Am Samstag, den 25. November, widmeten sich die Referenten der Tätigkeit von Bogislaw X. in Pommern. Die Vorträge wurden von Prof. Dr. Oliver Auge, Dr. Ralf-Gunnar Werlich, Dr. Rafał Simiński, Dr. Dirk Schleinert, Dr. Prof. UW Maciej Ptaszyński, Dr. Elisabeth Heigl und Dr. Nils Jörn gehalten.

Die Konferenz war eine internationale Veranstaltung mit Vorträgen, die sowohl auf Polnisch als auch auf Deutsch gehalten wurden. Für das Publikum wurde eine Simultanübersetzung bereitgestellt, und zwei zusätzliche Dolmetscher halfen bei den Diskussionen hinter den Kulissen.

Jeder Themenblock endete mit einer lebhaften und langen Diskussion.

Eine sehr interessante Konferenz mit den aufschlussreichen Impulsen für die weitere Forschung, so das Fazit von Professor Waldemar Chorążyczewski von der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń nach der Konferenz. – Jeder von uns hat Kenntnis von einem Teilstück, und hier konnten wir unsere Ansichten gegenüberstellen.

Dr. Dirk Schleinert vom Stadtarchiv Stralsund fügte hinzu: – Es kamen unterschiedliche Forschungsgebiete zusammen und dieser Gedankenaustausch zwischen polnischen und deutschen Kollegen war äußerst interessant. Das passiert viel zu selten, und gerade hier in Pommern ist das wichtig. Schließlich haben wir ein gemeinsames kulturelles Erbe, für das die Pommernherzöge beispielhaft stehen.

Der Moderator der Konferenz, Prof. Paweł Gut aus Szczecin, betonte, dass neue Ansätze für die gemeinsame Forschung ein besonders wertvolles Ergebnis der Konferenz seien.

Wir möchten uns bei allen Referenten dafür bedanken, dass sie ihr Wissen mit uns geteilt haben, bei den Teilnehmern für ihr Engagement und bei dem Moderator für den reibungslosen Ablauf der Konferenz. Herzlichen Dank auch an die Projektpartner für ihre Zusammenarbeit.

Die Konferenz wurde im Rahmen des Projektes FMP-004-23 im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg VI A Kultur und nachhaltiger Tourismus Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen 2021-2027 organisiert.

 

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety