02-12-2023

Konferencja popularno-naukowa, 2 grudnia 2023 r.

Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500-lecie reformacji w Szczecinie

Za nami konferencja popularno-naukowa „Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500-lecie reformacji w Szczecinie” z udziałem historyków oraz badaczy z Polski i z Niemiec.

Celem wydarzenia było przedstawienie źródeł reformacji w Szczecinie na tle początków Pomorza oraz historii Kościoła ewangelickiego zarówno w czasach pomorskich, szwedzkich, pruskich i niemieckich, jak i w polskim Szczecinie od 1945 r. po współczesność – prezentacja wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Liczne grono gości przywitał dr Jędrzej Wijas, Zastępca Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz przedstawiciele partnerów projektu: Dr. Irmfried Garbe, Przewodniczący Zrzeszenia ds. historii Kościoła Pomorskiego, Ksiądz Biskup Waldemar Pytel, Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, Pastor Sławomir Sikora i Pastor Izabela Sikora z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie oraz Pastor Daria Szkudlińska z Parafii Ewangelickiej w Penkun.

Konferencję rozpoczęły wykłady na temat początków reformacji na Pomorzu, które wygłosili: Dr. Irmfried Garbe, Prof. Dr. Haik Thomas Porada, prof. dr hab. Radosław Gaziński oraz dr hab. Rafał Simiński. Druga część spotkania dotyczyła ewangelickiego Szczecina. Wykłady wygłosili dr Michał Gierke, dr hab. Agnieszka Borysowska, dr hab. prof. UAM, Małgorzata Grzywacz oraz Piotr Kupski. Konferencja była międzynarodowym przedsięwzięciem, a prezentacje odbywały się (z tłumaczeniem symultanicznym) w języku polskim i niemieckim. 💬 Każdy z bloków tematycznych kończyła ożywiona dyskusja.

Na zakończenie goście mieli przyjemność wysłuchać recitalu wiolonczelowego, w programie którego znalazły się suity Jana Sebastiana Bacha i Georga Philippa Telemanna nawiązujące do czasów reformacji.

Konferencję zorganizowano w ramach projektu realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie i Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte w Greifswaldzie przy współpracy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Szczecinie i Evangelische Pfarrerei in Penkun.

Dziękujemy serdecznie prelegentom za podzielenie się swoją wiedzą, wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a moderatorowi dr hab. Pawłowi Gutowi, prof. US za sprawne poprowadzenie konferencji.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu FMP-005-23 Interreg VI A Kultura i zrównoważona turystyka w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

 

***

 

Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin

Die populärwissenschaftliche Konferenz “Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin”, an der Historiker und Forscher aus Polen und Deutschland teilgenommen haben, liegt bereits hinter uns.

Ziel der Veranstaltung war die Darstellung der Ursprünge der Reformation in Stettin im Kontext der Anfänge Pommerns und der Geschichte der evangelischen Kirche in pommerscher, schwedischer, preußischer und deutscher Zeit sowie im polnischen Stettin von 1945 bis heute als Präsentation unseres gemeinsamen kulturellen Erbes.

Begrüßt wurden die zahlreichen Gäste von Dr. Jędrzej Wijas, dem stellvertretenden Direktor des Schlosses der Pommerschen Herzöge in Stettin, und Vertretern der Projektpartner: Dr. Irmfried Garbe, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte, Bischof Waldemar Pytel, Leiter der Diözese Wrocław der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Pfarrer Sławomir Sikora und Pfarrerin Izabela Sikora von der Evangelisch-Augsburgischen Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Stettin und der Pfarrerin Daria Szkudlińska von der Evangelischen Kirchengemeinde in Penkun.

Die Konferenz begann mit Vorträgen über die Anfänge der Reformation in Pommern von Dr. Irmfried Garbe, Prof. Dr. Haik Thomas Porada, Prof. Dr. Radosław Gaziński und Dr. Rafał Simiński. Der zweite Teil des Treffens befasste sich mit dem evangelischen Stettin. Die Vorträge hielten Dr. Michał Gierke, Dr. Agnieszka Borysowska, Prof. UAM, Małgorzata Grzywacz und Piotr Kupski. Die Konferenz war eine internationale Veranstaltung und die Vorträge wurden in polnischer und deutscher Sprache gehalten (mit Simultanübersetzung). Jeder Themenblock endete mit einer lebhaften Diskussion.

Zum Abschluss kamen die Gäste in den Genuss eines Cellokonzerts, bei dem Suiten von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann zum Thema Reformation im Programm standen.

Die Tagung wurde im Rahmen des Projektes des Schlosses der Pommerschen Herzöge in Stettin und der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte in Greifswald in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde Penkun durchgeführt.

Wir bedanken uns bei den Referenten dafür, dass sie ihr Wissen mit uns geteilt haben, bei allen Teilnehmern für ihr Engagement und bei dem Moderator Dr. Prof. US Paweł Gut für die reibungslose Durchführung der Konferenz.

Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Projektes FMP-005-23 Interreg VI A Kultur und nachhaltiger Tourismus im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen 2021-2027 organisiert.

 

Miejsce

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Bilety